Algemene voorwaarden ITM Belgium

 

ARTIKEL 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Consumentenkoop: de koop gesloten tussen ondernemer en de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten en of diensten afneemt van de ondernemer;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tot (ver)koop en/of opdracht die tussen Verkoper en Koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Verkoper: ITM Belgium, gevestigd te (2370) Arendonk, Horststraat 27C, telefoonnummer: +31-40–2547090, e-mail: info@itminterma.nl, BTW nummer: BE0476.253.469, KvK: RPR Turnhout.

 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (en overige rechtshandelingen) van de Verkoper en op alle overeenkomsten die door de Verkoper met Koper zullen worden gesloten.

2.2       De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde(n) van Koper wordt door de Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.4       Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

2.5       Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

2.6       Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

2.7       Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.8       De bepalingen van de tussen de Verkoper en de wederpartij gesloten overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van die overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1       Alle aanbiedingen door Verkoper geschieden geheel vrijblijvend. De in de aanbieding opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven producten. Wanneer een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.

3.2       Het aanbod van Verkoper geldt niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.3       Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door Verkoper schriftelijk wordt bevestigd.

3.4       Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een order heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld bij verkoop uit de voorraad, komt de (koop)overeenkomst tot stand doordat de Verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de Koper, dan wel doordat de Verkoper aan een om levering verzocht hebbende Koper een factuur zendt.

 

ARTIKEL 4 - Prijzen

4.1       Alle prijzen zijn in euro’s exclusief omzetbelasting en exclusief de kosten van transport, verzekering, montagewerkzaamheden, servicewerkzaamheden en keuringswerkzaamheden en andere rijklaarkosten. Er kan schriftelijk iets anders zijn afgesproken.

4.2       De door de Verkoper genoemde (verkoop)prijs is gebaseerd op haar (inkoop)prijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor (op/af)levering van de producten wordt verhoogd, heeft de Verkoper het recht de verhogingen aan de Koper door te berekenen.

4.3       Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

ARTIKEL 5 - Nakoming overeenkomst en extra garantie (verplichte bepaling bij verkoop aan consumenten)

5.1       Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

5.2       Een door Verkoper, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

5.3       Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 6 – Aflevering

6.1       Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

6.2       Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt.

6.3       Verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.4       Na ontbinding conform het vorige lid zal Verkoper het bedrag dat Koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.

6.5       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Verkoper tot het moment van bezorging aan Koper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 7 – Betaling

7.1       De overeengekomen bedragen dienen vooraf door Koper te worden voldaan via Ideal of creditcardbetaling (Visa of Mastercard). Indien betaling vooraf niet in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden is bedongen dienen de door Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.

7.2       Koper is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

7.3       Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

7.4       Iedere betaling van Koper strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Verkoper, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

7.5       Bij niet tijdige betaling door Koper, is Koper van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling nodig is, zodra 14 dagen verstreken zijn na afloop van de betalingstermijn, dan wel in geval van facturering zodra 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum.

7.6       Indien Koper ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Koper verplicht Verkoper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. Eventueel door Verkoper te maken buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig Rapport BGK-Integraal 2013. Indien Verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 8 - Opschorting en Ontbinding

8.1       In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, zullen alle overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij de Verkoper Koper binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welke geval de Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

  1. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  2. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Koper op te schorten; een en ander onverminderd de Verkoper haar andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat de Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

8.2       Indien Koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Koper in verzuim en is de Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

  1. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  2. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de Verkoper haar andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat de Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

8.3       In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van de Verkoper op Koper en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is de Verkoper gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen de Verkoper en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Koper is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de Verkoper in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

 

ARTIKEL 9 - Overmacht

9.1       Indien de Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

9.2       Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3       Onder overmacht van de Verkoper wordt verstaan elke van de wil van de Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) zijn verplichtingen jegens Koper wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van de Verkoper kan worden verlangd.

9.4       Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte, respectievelijk (tijdige) op- of aflevering, in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de Verkoper door haar leverancier, in welke gevallen de Verkoper de keuze heeft de levering uit te stellen of de (koop)overeenkomst te ontbinden.

9.5       Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. De Verkoper is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enige (directe of indirecte) schade van of bij de Koper, noch is de Verkoper daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 2.

 

ARTIKEL 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1     De eigendom van alle door Verkoper aan Koper verkochte zaken blijft bij Verkoper zolang Koper de vorderingen uit hoofde van de onderhavige of andere overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang Koper de vorderingen van Verkoper wegens het tekortschieten in de nakoming door Koper van enige overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

10.2     Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.

10.3     Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Koper onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Verkoper.

 

ARTIKEL 11 - Reclame/klachten

11.1     Verkoper is niet aangesloten bij een klachten-en geschillenregeling.

11.2     Indien Koper een klacht heeft over een product of dienst dan dient Koper zo snel mogelijk contact op te nemen met Verkoper per e-mail via: info@itminterma.nl waarin duidelijk en begrijpelijk de klacht uiteen wordt zet. Uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst zal Verkoper op de klacht reageren.

 

ARTIKEL 12 - Zichttermijn / herroepingsrecht bij consumentenkoop

12.1     Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft Consument het recht (een deel van) de overeenkomst met betrekking tot een aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden te ontbinden.

12.2     De bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument, of een vooraf door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

- als Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Verkoper mag, mits hij Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

12.3     Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Als Consument niet zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking is Consument aansprakelijk voor de waardevermindering.

12.4     Als Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient Consument dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Verkoper schriftelijk, kenbaar te maken.

12.5     Consument verplicht zich om de producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in het vorige lid bedoelde melding, terug te zenden of te overhandigen aan Verkoper. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als het product wordt teruggezonden voordat de bedenktijd is verstreken.

12.6     Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Consument verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

12.7     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

12.8     Consument draagt de rechtstreekse kosten van het zenden én terugzenden van het product.

12.9     Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

ARTIKEL 13 - Verplichtingen van Verkoper bij herroeping consumentenkoop

13.1     Verkoper zal na ontvangst van de melding van herroeping door Consument onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping toezenden aan afnemer.

13.2     Verkoper zal Consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Consument hem de herroeping meldt het door Consument betaalde terugstorten, inclusief de verzendkosten.

13.3     Verkoper zal voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument.

13.4     Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is Verkoper niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

 

ARTIKEL 14 - Uitgesloten van de zichttermijn / herroepingsrecht bij consumentenkoop

           Verkoper sluit het herroepingsrecht van Consument voor de volgende producten en of diensten uit die volgens specificaties van Consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld etikethouders, magneetband, magneetfolie, stickers etc.

 

ARTIKEL 15 – Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Verkoper in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kan Koper de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk Koper de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

 

ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1     De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs-of milieuschade.

16.2     De aansprakelijkheid van de Verkoper jegens Koper is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het betreffende factuurbedrag, respectievelijk, de koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom c.q. factuurbedrag kan worden aangewezen, is de Verkoper haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

16.3     Behoudens in geval van grove schuld of opzet van de Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel, zal Koper de Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de producten (diensten), c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij Koper redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

16.4     De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel.

 

 

ARTIKEL 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1     Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

17.2     Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van de Verkoper.